واگذاری زمین واگذاری زمین

لطفا مساحت رو به مترمربع درج نمایید